:


'

"H … ", . , (26/2/2010)

ΤΟ νερ αποτελε να απ τα σημαντικτερα συστατικ και εναι κρως απαρατητο για την σωστ λειτουργα του οργανισμο, καθς αποτελε το σημαντικτερο παργοντα ρθμισης της θερμοκρασας του σματος. Χρησιμοποιεται ως μσο διλυσης και μεταφορς διαφρων ουσιν, εναι απαρατητο για τη διαδικασα της πψης και απορρφησης τροφν, για τη σωστ λειτουργα του εγκεφλου, εν παρνει μρος σε πλθος ενζυμικν και χημικν αντιδρσεων. Το σμα ενς ενλικα αποτελεται περπου απ 60% νερ.

Η περιεκτικτητα νερο εναι πολ μεγαλτερη στο μυκ ιστ (75-80%) σε σχση με το λιπδη (5-10%) και για το λγο αυτ το ποσοστ του νερο στους αθλητς λγω αυξημνης μυκς μζας ανρχεται σε 70-75% του ολικο σωματικο βρους.H εξασφλιση του οργανισμο σε νερ γνεται μσω των υγρν, των τροφν (ποσοστ πνω απ 90% στα φροτα και στα λαχανικ εναι νερ) και του μεταβολικο νερο, δηλαδ την ποστητα νερο που απελευθερνεται κατ τον καταβολισμ των υδατανθρκων, των πρωτενν και του λπους για παραγωγ ενργειας.Απλεια μεγλων ποσοττων νερο μσω της αναπνος και των σωματικν υγρν μπορε να προκαλσει πολ σημαντικς διαταραχς στη φυσιολογικ λειτουργα του οργανισμο και να επηρεσει διφορα ργανα πως τον εγκφαλο, το παρ και τους μες, εν σον αφορ τους αθλητς μπορε να προκαλσει μεωση της αθλητικς απδοσης και αυξημνο κνδυνο τραυματισμν.

Το ποσοστ της απλειας νερο μσω του ιδρτα εξαρτται απ πολλος παργοντες, πως:α) Την νταση και τη διρκεια της σκησης , αφο σο αυξνονται οι παρμετροι αυτο αυξνεται και η αποβολ νερο μσω ιδρτα εξαιτας της αντστοιχης αξησης της θερμοκρασας του σματος.β) Το μγεθος του σματος και τη φυσικ κατσταση του κθε αθλητ, αφο σο πιο καλ εναι η φυσικ κατσταση του κθε αθλητ τσο βελτινεται και ο ρυθμς εφδρωσης του οργανισμο.(γ) Τις περιβαλλοντολογικς συνθκες, την αξηση της θερμοκρασας, το υψμετρο, την πνοια, και την ατμοσφαιρικ υγρασα εναι παργοντες που αυξνουν τις απλειες του οργανισμο σε υγρ με συνπεια να αυξνεται και  ο κνδυνος αφυδτωσης και θερμοπληξας.(δ) Επσης αυξημνη απλεια υγρν και ηλεκτρολυτν παρατηρεται και σε περιπτσεις που η ενδυμασα των αθλητν κατ τη διρκεια της αθλητικς δραστηριτητας εναι ττοια που δεν επιτρπει τη σωστ διασπορ της παραγμενης απ τους μες θερμτητας.

Σε προσπθειες εππονες και μεγλης διρκειας, πως εναι νας αγνας ποδοσφαρου, ιδιατερα στην Ελλδα που επικρατον υψηλς θερμοκρασες και χαμηλ ατμοσφαιρικ υγρασα, ο ρυθμς αφυδτωσης εναι αρκετ υψηλς και οι απλειες υγρν μπορε να φτσουν τα 3-4 λτρα και περισστερο. Αν και δεν χουν διερευνηθε επαρκς οι απλειες ιδρτα στα ομαδικ αθλματα, οι οποες διαφοροποιονται σε σγκριση με τα λλα αθλματα λγω του διαφορετικο φρτου εργασας, σε γενικς γραμμς οι απλειες σε υγρ στους ποδοσφαιριστς κατ τη διρκεια μυκο ργου που διαρκε 2 ρες ανρχονται στα 4-5 κιλ. Οι απλειες αυτς φανεται να εναι ακμα μεγαλτερες ταν τα ομαδικ αθλματα πως το ποδσφαιρο παζονται σε ελεγχμενο περιβλλον πως τα εσωτερικ στδια και ιδιατερα στις περιπτσεις που δεν πραγματοποιεται επαρκ εξαερισμς.Πολ συχν στους αθλητς η αυξημνη απλεια υγρν εναι αποτλεσμα λανθασμνης τακτικς μεωσης του σωματικο βρους, πως με μειωμνη πρσληψη υγρν με τη χρση διουρητικν, καθαρτικν και σουνας. Ττοιες προσεγγσεις εναι λανθασμνες αφο παρατηρεται αφυδτωση η οποα χει σαν αποτλεσμα μεωση της σωματικς μζας σε ποσοστ που ανρχεται μχρι και 10-15%. 

Πρπει να τονιστε στο σημεο αυτ τι αυτ που εναι επιθυμητ εναι η μεωση της λιπδους μζας και χι της υδρικς ισορροπας.Επομνως εναι φανερ τι η σωστ ενυδτωση του οργανισμο μσω συνεχος κατανλωσης υγρν εναι πρωταρχικς σημασας, τσι στε να διατηρηθε η υδρικ ισορροπα του οργανισμο, δηλαδ η παρξη κατλληλης ισορροπας μεταξ της πρσληψης και της αποβολς υγρν απ το ανθρπινο σμα.Η σωστ επανυδτωση του αθλητ προποθτει τη συνεχ κατανλωση υγρν, ανεξρτητα με το αν ο αθλητς χει την ασθηση της δψας χι, πριν, κατ τη διρκεια και μετ το τλος του μυκο ργου. Η εξωτερικ χοργηση υγρν (ροφματα, τροφς, νερ) κρνεται αναγκαα, με κποιο περιορισμ κατ τη διρκεια των γευμτων, τσι στε να αποφευχθε η υπερβολικ διλυση των γαστρικν χυμν και η παρατεταμνη παραμον της τροφς στο στομχι. 

Εναι πολ σημαντικ οι αθλητς να βρσκονται σε καλ ενυδατικ κατσταση πριν τον αγνα, ιδιατερα σοι παρνουν μρος σε αθλματα αντοχς εκρηκτικτητας (sprint) καθς σε περιπτσεις που ξεκινον την σκηση σε μια κακ κατσταση ενυδτωσης εναι ανκανοι να φτσουν στην βλτιστη απδοση. Για τον λγο προτενεται την ημρα πριν τον αγνα, οι αθλητς να καταναλνουν μεγλη ποστητα υγρν.Συνσταται λοιπν να καταναλνονται τουλχιστον 450-675 ml υγρν / 0,5 κιλ Σωματικο Βρους που χθηκε κατ τη διρκεια του αγνα της προπνησης. Επσης οι αθλητς πρπει να εναι σε θση να ελγχουν απ μνοι τους αν χει επιτευχθε η κατλληλη επανυδτωση του οργανισμο μσω ελγχου του χρματος των ορων. ταν ο οργανισμς βρσκεται σε φση αφυδτωσης το χρμα των ορων εναι σκορο κτρινο.H σωστ ενυδτωση του οργανισμο εναι απαρατητη για λους τους αθλητς, ιδιατερα μως για εκενους που η αθλητικ δραστηριτητα διαρκε περισστερο απ 50-60 λεπτ.